Algemene voorwaarden

Definities

 1. Eleven Webs: Eleven Webs, gevestigd te Venray onder KvK nr. 70500681.
 2. Klant: degene met wie Eleven Webs een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Eleven Webs en klant samen
 4. Overeenkomst: Een (mondeling) akkoord tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waardoor deze partijen een verbintenis aangaan.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Eleven Webs.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Eleven Webs zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Eleven Webs zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Eleven Webs slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Eleven Webs hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Eleven Webs hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Eleven Webs te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Eleven Webs niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Eleven Webs vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Eleven Webs, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door Eleven Webs een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. Eleven Webs is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Eleven Webs de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Eleven Webs heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 2. Eleven Webs behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Eleven Webs gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Eleven Webs.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Eleven Webs zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Eleven Webs, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Eleven Webs te betalen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Eleven Webs voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Eleven Webs heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Eleven Webs tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Eleven Webs en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. De klant heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Eleven Webs ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Eleven Webs waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Eleven Webs schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
   1. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
   2. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Aansprakelijkheid Eleven Webs

 1. Eleven Webs is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Eleven Webs aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Eleven Webs is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Eleven Webs is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Eleven Webs zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Website ontwikkeling en onderhoud

 1. De klant is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content.
 2. Het website CMS kan zijn voorzien van extra functionaliteiten of een layout met behulp van extensies, plugins, templates, thema’s en andere extra code. Eleven Webs bezit hiervoor de nodige licenties. Op het moment dat de klant beslist zijn CMS zelf te onderhouden of een andere web ontwikkelaar in te schakelen voor onderhoud, is het nodig om zelf de nodige licenties aan te kopen.
 3. Het aanpassen van de inhoud van de website kan de klant indien gewenst zelf doen. Eleven Webs is niet verantwoordelijke voor aanpassingen die de klant doet of de schade die daaruit kan voortvloeien.

Contentbeheer en technisch onderhoud

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins, thema’s en het maandelijks maken van een backup.
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website door de klant zijn voor risico van de klant. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de klant en vallen buiten het onderhoudscontract.

Search engine optimization (zoekmachine optimalisatie)

 1. Voor SEO geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 2. De klant zal als eigenaar fungeren van de Google Analytics en Search Console accounts.
 3. Eleven Webs zal als beheerder fungeren van de Google Analytics en Search Console accounts.
 4. Eleven Webs biedt geen enkele garantie op betere zoekresultaten voor SEO.

Website realisatie van A tot Z

Een nieuwe website?
Laten we praten.

Voor de ontwikkeling van uw website kunt u terecht bij Eleven Webs. Wij regelen het totale plaatje, van design tot ontwikkeling, van hosting tot zoekmachine optimalisatie.

Website realisatie van A tot Z

Een nieuwe website?
Laten we praten.

Voor de ontwikkeling van uw website kunt u terecht bij Eleven Webs. Wij regelen het totale plaatje, van design tot ontwikkeling, van hosting tot zoekmachine optimalisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.